Helsingin Joogayhdistys ry

Helsingin Joogayhdistys ry (HJY) on tehnyt joogaa tunnetuksi vuodesta 1973 lähtien. Joogayhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys.
Y

hdistys on toiminut vuodesta 1973 , ja aluksi toimimme eri kouluissa, kunnes saimme oman joogatilan, Joogahuoneen, keväällä 2006.

Syksyllä 2021 Joogahuone muutti uusiin tiloihin Punavuoreen.

Järjestämme Joogahuoneella sekä muissa toimipisteissämme erilaisia joogatunteja, tapahtumia ja kursseja.

Yhdistyksemme on olemassa, jotta sinä voisit paremmin. Haluamme nostaa tietoisuutta joogan positiivisista vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin.

Yhdistys tarjoaa Joogahuoneen vapaasti myös muiden käyttöön. Vierailevat ohjaajat voivat vapaasti järjestää luentoja, tapaamisia ja useamman päivän seminaareja tiloissamme. Näin voimme tarjota jäsenille ja muille jooganharrastajille mielenkiintoisia hetkiä joogan parissa.

Kansalais- ja työväenopistot sekä työnantajat voivat kysyä Joogayhdistykseltä tietoa joogan opettajista. Tarjoamme myös joogatunteja ja -kursseja yrityksille.

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 27.4.2013.

Helsingin Joogayhdistys ry on Suomen Joogaliiton jäsenyhdistys. Suomen Joogaliitto järjestää muun muassa opettajakoulutusta koulutuskeskuksessaan Saarijärvellä.

Hallitus

 • Eija Pusila-Verona puheenjohtaja
 • Bengt Holmström
 • Annukka Mäki
 • Jorma Rusanen
 • Amira Zaghdoudi
 • Jaana Irmeli Turunen
 • Tarja Heinula
 • Anneli Raita
 • Janina Pio

Jäsenyys

Joogaajat tunnilla

Tervetuloa Helsingin Joogayhdistyksen jäseneksi! Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa. Joogayhdistyksen jäsenenä saat osallistua viikkotunneille ja kursseille jäsenetuhintaan  ja saat etuja yhteistyökumppaneiltamme jäsenkorttia näyttämällä.

Vuoden 2024 edut Helsingin Joogayhdistys ry jäsenille:

 • Alennus joogatunneista- ja kursseista
 • -10 % alennus Joogahuoneella myytävistä normaalihintaisista tuotteista
 • Jäsentapahtumat
 • Etuja yhteistyökumppaneiltamme:
   • Vuorenpuna
    3x 60min hieronta 170€ (norm. 189e) ja 3x 60min purentalihasten hieronta 180€ (norm 198). Tarjoushintoja voi käyttää 3krt/vuosi.

https://vuorenpuna.com/

 

Jäsenenä tuet toimintaamme joogan eri hyvinvointivaikutusten ja muotojen tunnetuksi tekemisessä. Haluamme myös tarjota kohtaamispaikkoja, ja luoda tapahtumia kaikille joogasta kiinnostuneille ihmisille.

Liity jäseneksi

Uudet ja vanhat jäsenet voivat maksaa vuoden 2024 jäsenmaksu tästä.

Jäsenrekisteri

Yhteystietojen muutokset voit ilmoittaa sähköpostitse jooga@joogahuone.fi

Helsingin Joogayhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta
Yhdistyksen nimi on Helsingin Joogayhdistys ry ja sen kotipaikkakunta on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen epävirallinen lyhenne on HJY.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on joogan, ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen tasapainoon ja terveyteen tähtäävän menetelmän tunnetuksi tekeminen. Samalla yhdistys toimii joogan harjoittajien välisenä yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää joogan harjoitustilaisuuksia ja harjoittaa joogaa koskevaa tiedotustoimintaa.

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

3 § Jäsenyys muissa yhdistyksissä
Yhdistys on Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Yoga Federation of Finland -ry -nimisen yhdistyksen jäsen.

4 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka suorittaa yhdistykselle sen vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on edistänyt ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Jäsenmaksu
Vuosijäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi-kahdeksan jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että kolme-neljä joutuu vuosittain erovuoroon.

Erovuoroon joutunut hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdollisesti tarvittavat muut toimihenkilöt sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erityisiä tehtäviä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme-neljä muuta jäsentä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen tähän määräämä toimihenkilö yksin.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. Lippuäänestys on suoritettava, jos yksikin jäsen sitä vaatii.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse jäsenten ilmoittamiin osoitteisiin.

12 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tämän sijainen tilikautta varten. Yhdistykselle ei valita tilintarkastajaa, jos se ei tilintarkastuslain mukaan ole pakollista.
 8. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Joogaliitto ry:n kokouksiin

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joiden kokoonkutsussa asia on mainittava, kolmeneljäsosaa ( 3/4) kannattaa muutos- tai purkamisehdotusta.

14 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautumisessa tai lakkautumisessa
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan on sen mahdollinen omaisuus, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, luovutettava Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Yoga Federation of Finland -ry:lle tai jollekin muulle näissä säännöissä määritellyn tarkoituksen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Joogahuone-tunnus

AJANKOHTAISTA

LIITY JÄSENEKSI

Yhdistyksemme jäsenet
joogaavat jäseneduin.

TILAA UUTISKIRJE

Tapahtumat, tarjoukset
ja vinkit sähköpostiisi.

LAHJAKORTIT

Ystävälle, kollegalle,
lahjaksi tai kiitokseksi.

SOME

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa.

LIITY JÄSENEKSI

Yhdistyksemme jäsenet
joogaavat jäseneduin.

TILAA UUTISKIRJE

Tapahtumat, tarjoukset
ja vinkit sähköpostiisi.

LAHJAKORTIT

Ystävälle, kollegalle,
lahjaksi tai kiitokseksi.

SOME

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa.

Suomen Joogaliitto -logo

Helsingin Joogayhdistys ry
on Suomen Joogaliiton
jäsenyhdistys.

Joogahuone-asanoija
Joogahuone-asanoija

Helsingin Joogayhdistys ry 2021 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Helsingin Joogayhdistys ry 2021 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.